شنبه 30 تير 1397 8 ذی‌القعده 1439 Saturday 21 July 2018
ایران شناسی: سرزمین و فرهنگ مردم بلوچستان

مرز جنوب شرقي ايران, زيستگاه ايرانيان بلوچ است, منطقه ی كم نعمت, غريب و دور افتاده كه داستان و تاريخ مبارزه مردمانش با خست طبيعت و چپاول بيگانگان, بخشی از حماسه مردم ايران زمين در مبارزه برای بقا را تشكيل ميدهد. حماسه ای كه نسل ما و نسل های بعد می بايستی به بازشناسی آن بپردازند تا آموخته ها همچون چراغی درخشان و مطمئن راههای آزمون شده ادامه بقا در اين سرزمین را بنمایاند.