جمعه 30 شهريور 1397 10 محرم 1440 Friday 21 September 2018
اتشکده خانه دیو (چهار تاقی)

براساس نوع و سبک معماری و مصالح بکار گرفته در ساختمان خانه دیو و نحوه اجرای قوس ها, بیانگر تعلق بنا به دوره ساسانی می باشد.این بنا در دوره ساسانی تا به دوره سلجوقیان دارای کاربری و فعالیت مذهبی و ائینی بوده است, مکان واقع این بنا در روستای فشتنق از توابع بخش داورزن در شهرستان سبزوار می باشد.

بنای معروف به آتشکده یا معبد آناهیتا

معبد اناهیتا پس از آذرگشسب از بزرگ ترین مکانهای باستانی و مقدس ایران بشمار می رفته است, دوره بنیان نهاد این بنا به دوره شاهنشاهی اشکانی ( پارتیان ) باز می گردد.