پنجشنبه 29 شهريور 1397 9 محرم 1440 Thursday 20 September 2018
چوقا پوشاک سنتی مردان بختیاری

چوقا پوشاک سنتی قوم بختیاری: مراحل تولید مواد اولیه, مراحل بافت, گستردگی و حوزه های فرهنگی چوقا, ارزش های نمادین و جلوه رنگ و خطوط چوقا, نقش چوقا در هویت بختیاری و جلوه آن در آیین و رسوم قوم بختیاری و همچنین در ادبیات شفاهی.