دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 7 شعبان 1439 Monday 23 April 2018
چوقا پوشاک سنتی مردان بختیاری

چوقا پوشاک سنتی قوم بختیاری: مراحل تولید مواد اولیه, مراحل بافت, گستردگی و حوزه های فرهنگی چوقا, ارزش های نمادین و جلوه رنگ و خطوط چوقا, نقش چوقا در هویت بختیاری و جلوه آن در آیین و رسوم قوم بختیاری و همچنین در ادبیات شفاهی.