پنجشنبه 29 شهريور 1397 9 محرم 1440 Thursday 20 September 2018
چگونه سرمایه‌دار ایرانی به دولتهای خارجی وابسته شد؟

پس از مرگ تاجران، دولت به ضبط اموال آنان اقدام می‌‌کرد و به نوعی یک بی‌‌اعتمادی و فقدان امنیت را برای حفظ سرمایه تداعی می‌‌نمود. پس برای یک تاجر،‌ گرفتن تابعیت از دول خارجی،‌ بهترین راه‌‌حل ممکن می‌‌بود. این به‌هم‌پاشیدگی اقتدار و نفوذ دولت، زیانهای غیرقابل جبرانی را به همراه آورد که یکی از آنان ایجاد سرمایه‌‌داری وابسته بود.

سيستان نام خود را از سكاها، مردمی از گروه هندواروپايی گرفته است. اين گروه به گواهي سالنامه هاي چيني، نخستين منابعی كه از آنان ياد مي كنند، در ناحيه اي از كاشغر و آبگير رود تاريم تا غرب باكتريا، سكونت داشتند.

از نظر پوشش، در فرهنگ پوششی ایل نشینان ایران نه فقط زنان به حفظ حجاب و لباس‌های بلند ملزم بودند بلکه مردان نیز البسه‌ی گشاد به تن می‌کردند حتی بی‌کلاهی را عیب می‌شمردند.