جمعه 30 شهريور 1397 10 محرم 1440 Friday 21 September 2018

بررسی قراردادهای خارجی میان دولت ها و ملت ها به ویژه اگر در آستانه بروز تحولی عظیم در سرنوشت آن ها باشد, می تواند بسیاری از حقایق پنهان تاریخی را روشن سازد. مقاله حاضر با مورد توجه قراردادن اهداف فوق, به جمعآوری متون صلح نامه ها پرداخته و مناطق و شهرهایی را بررسی می کند که از میان چهار ناحیه بزرگ ایران آن زمان یعنی کور عراق, کور فارس و اهواز, کور جبل و کور خراسان, با انعقاد صلح نامه گشوده شده است.

از جمله مناطقی که از کانون های دیرپای خوارج شد, مناطق جنوب شرقی ایران (سیستان بزرگ) بود. در مقاله حاضر ضمن توصیف کلیاتی درباره خوارج به بررسی فراگرد نفوذ و استقرار خوارج در ایران پرداخته و برخی نتایج ناشی از آن را یاد آور می شویم.

تاریخ پزشکی در اسلام و ایران

گفتگو تشکیل ده ها گردهمایی بین المللی و منطقه‏ ای‏ طی دههء اخیر،هنوز پاسخ روشنی به این‏ پرسش که طب از کجا آغاز شده است و ارتباط و نسبت طب سنتی با دانش جدید پزشکی چیست، ارائه نکرده است.با این حال کنگرهء تاریخ پزشکی‏ در ایران و اسلام نمایشی بود از بیداری فرهنگی‏ ملتی،که می‏ کوشد تصویری از گذشتهء علوم را در گسترهء فرهنگ و تمدن خود بنمایاند؛و این‏ کوشش سزاوار ارجگزاری است.