پنجشنبه 29 شهريور 1397 9 محرم 1440 Thursday 20 September 2018
چگونه بعد از نه گفتن عذاب وجدان نگیریم

نه گفتن به درخواست یا چیزی که خودتان بهتر از بقیه می دانید امکان پذیرفتن آن را ندارید یکی از دشواری های روابط اجتماعی است. یک واژه دو حرفی که گاهی گفتن یا نگفتنش برای افراد دردسرساز می شود.

چگونه خشم خود را در خیابان کنترل کنیم

درگیری‌هایی لفظی در خیابان یکی از عوامل تأثیرگذار در دعواهای فیزیکی است. اتفاقی که اگر با کنترل خشم همراه نباشد گاه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به بار بیاورد.

مهارت های زندگی(ده گانه) را می توان بعنوان تجربه های فردی و یا اموزه ها و نیز مهارت هایی معنی نمود که فرد را همواره در برابر دشواری ها و مراحل سخت زندگی و نیز در مراحل تصمیم گیری های زندگی اش یاری می کند.