پنجشنبه 29 شهريور 1397 9 محرم 1440 Thursday 20 September 2018
نمونه های بسیار زیبا, هنری و تاریخی از نسخه های خوشنویسی به خط و نقوش فارسی.

هُلسیان - بخش موزه آنلاین هنر

نسخه خطی و صفحه ای از یک آلبوم. خوشنویسی بر روی کاغذ.

فرهنگ و دوره: اسلامی
متعلق به ایران
جنس: کاغذ
ابعاد:
صفحه: ارتفاع 40.7س - عرض 29.6س
ضخامت: 3.2س


نسخه خطی و صفحه ای از یک آلبوم. خوشنویسی بر روی کاغذ.

فرهنگ و دوره: اسلامی
متعلق به ایران
ساخته شده توسط: محمد حسین, عبدالله
امضا در محتوای نسخه خطی: الفقیر محمدحسین عفرله
جنس: کاغذ
ابعاد:
صفحه: ارتفاع 40.7س - عرض 29.6س
ضخامت: 3.2س


نسخه خطی و صفحه ای از یک آلبوم. خوشنویسی بر روی کاغذ.

فرهنگ و دوره: اسلامی
متعلق به ایران
تاریخ: قرن 17م
جنس: کاغذ
ابعاد:
صفحه: ارتفاع 40.7س - عرض 29.6س
ضخامت: 3.2س


نسخه خطی و صفحه ای از یک آلبوم. خوشنویسی بر روی کاغذ.

فرهنگ و دوره: اسلامی
متعلق به ایران
تاریخ: قرن 17م
جنس: کاغذ
ابعاد:
صفحه: ارتفاع 40.7س - عرض 29.6س
ضخامت: 3.2س


نسخه خطی و صفحه ای از یک آلبوم. خوشنویسی بر روی کاغذ.

فرهنگ و دوره: اسلامی
امضاء نسخه خطی: مشقه عرشی الحسینی
متعلق به ایران
تاریخ: قرن 17م
جنس: کاغذ
ابعاد:
صفحه: ارتفاع 40.7س - عرض 29.6س
ضخامت: 3.2س


نسخه خطی و صفحه ای از یک آلبوم. خوشنویسی بر روی کاغذ.

فرهنگ و دوره: اسلامی
متعلق به ایران
ساخته شده توسط: محمد مومن الحسینی
قرن17م
جنس: کاغذ
ابعاد:
صفحه: ارتفاع 40.7س - عرض 29.6س
ضخامت: 3.2س

نوشتن نظر